Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, 

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom 

a účinnom od 25. mája 2018.