Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu knihart.sk

Obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "VOP")

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode knihart.sk je spoločnosť Tatiana Kršková, Magnezitárov 1206/8, Revúca 050 01. Spoločnosť je zapísaná v OŽP-K/2007/01130-2/CR1, č. živnostenského registra 650-12262, IČO 43733077, IČ DPH: SK1074468054, DIČ: 1074468054 

. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Objednávanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom.

Ceny

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Pre zákazníka platí cena uvedená pri danom tovare.

Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z týchto druhov platieb:

Dobierka- platba pri doručení tovaru poštovou službou na adresu uvedenú v objednávke.
Prevod- zákazník po odoslaní objednávky prevedie platbu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu IBAN: SK9102000000003080587553 (VÚB). Po pripísaní čiastky na účet bude tovar okamžite poslaný zákazníkovi na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním zadaných údajov, a preto je v záujme zákazníka poskytnúť pravdivé údaje.

Spôsob, cena a doba doručenia

Tovar sa zákazníkovi doručí prostredníctvom Slovenskej pošty na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je zadaná v objednávke. Tovar, zo skladu zvyčajne zasielame do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter. V prípade, že si objednáte viac titulov s rôznymi dodacími dobami, pošleme Vám ich až vtedy, keď budeme mať na sklade všetky.
Pri knihách, ktoré sú v predpredaji je termín vydania len orientačný a môže ho vydavateľ knihy posunúť. 
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať, pretože tým sa reklamácia na poškodenú zásielku nevzťahuje.
V prípade, že si objednáte titul, ktorý sa medzitým vypredal, budeme Vás o tom informovať prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky a dohodneme ďalší postup. O odoslaní zásielky Vás budeme informovať mailom na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. 

  
Tovar je možné odobrať aj osobne na adrese prevádzok

Kníhkupectvo KnihArt Revúca, Hviezdoslavova 2, 050 01 Revúca

Kníhkupectvo KnihArt Rimavská Sobota, Francisciho 2, 979 01 Rimavská Sobota

Kníhkupectvo KnihArt Rožňava, Námestie baníkov 25/2, 048 01 Rožňava

. Pri osobnom odbere môžete zaplatiť v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri tomto spôsobe odberu nie je účtovaný žiadny poplatok za doručenie. Balné u nás neplatíte.

Cenník poštovného a spôsob doručenia

Slovenská pošta - pri prevode na účet2,90 €

Slovenská pošta - pri dobierke3,90 €

osobný odberZADARMO

Objednávka nad 49 € - poštovné ZADARMO


Reklamácia a storno objednávky

1. storno objednávky
Objednávku môže zákazník stornovať do 7 dní od jej odoslania, týka sa to len objednávok, ktoré neboli ešte odoslané. Kontaktujte nás, prosím, na adrese: knihart.revuca@gmail.com.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.
V prípade, že zákazník uskutočnil platbu prostredníctvom internet bankingu a pri storne (príp. zmene) objednávky, požiada o vrátenie platby na e-mailovej adrese: knihart.revuca@gmail.com. Peniaze mu vrátime do 14 dní na účet, ktorý nám oznámi.
2. odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil.
Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listovej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom uvedie dátum objednania, meno a priezvisko, adresu, dôvod odstúpenia od zmluvy.Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Kníhkupectvo KnihArt, Hviezdoslavova 2, 050 01 Revúca. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Spolu s tovarom nám pošlite faktúru (daňový doklad) a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.
Tovar je možné vrátiť aj osobne v našom kníhkupectve, na vyššie uvedenej adrese.
Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu, ktorá bude zaslaná na Vami uvedený účet, v prípade, že sa nedohodneme na inom spôsobe. Kúpnu cenu Vám nie sme povinní vrátiť pred tým, ako nám bude tovar doručený. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

3. reklamácia

1. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak zákazník tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

2. Ak zákazník zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. V prípade, že zákazník neuplatní u predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

3. Zákazník je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
Ak kupujúci/odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (druh alebo množstvo), uplatní si písomnú (telefonickú, e-mailovú reklamáciu (najneskôr do 14 dní) adresovanú predajcovi. Reklamovaný tovar v neporušenom stave aj s pripojenou kópiu faktúry a s presným popisom predmetu reklamácie zákazník doručí osobne alebo pošle na vlastné náklady na adresu Kníhkupectvo KnihArt, Hviezdoslavova 2, 050 01 Revúca. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní. Predávajúci po vybavení reklamácie bez zbytočného odkladu informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky o výsledku reklamácie, resp. priamo zašle tovar na svoje náklady na adresu kupujúceho. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v prípadoch, ktoré vyplývajú z Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Ide napríklad o nevhodné zaobchádzanie s tovarom, mechanické poškodenie a pod. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodného poškodenia pri preprave a tým sa na tovar nevzťahuje reklamácia.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť Tatiana Kršková ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použila Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, pri právnických osobách aj IČO, DIČ, bankové spojenie), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať prostredníctvom e-mailu o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 5 rokov. V prípade, že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a používame ich na účely doručenia tovaru, komunikácie so zákazníkom. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Databázu údajov neposkytujeme žiadnej tretej strane.